Verkoopsvoorwaarden

Elkeen die rechtstreeks of onrechtstreeks met n.v. Distri Pond te Nikelaan 33, 2430 Laakdal handelt, wordt geacht zich te onderwerpen aan huidige voorwaarden.

 1. De offertes zijn bindend voor de n.v. Distri Pond in zoverre de bestelling, overeen- komstig de offerte, wordt geplaatst binnen de 10 dagen na datum van de offerte.

 2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. De opgegeven prijzen in onze prijslijst zijn enkel geldig bij aankoop van volledige verpakkingen zoals aangegeven in de cataloog. Bij de aankoop van onvolledige verpakkingen zal een toeslag van 25% worden gerekend.

 3. Elke bestelling dient schriftelijk te geschieden. Bij gebreke aan schriftelijke bestelbon kan de n.v. Distri Pond de bestelling weigeren of aanzien als zijnde geannuleerd.

 4. Elke wijziging in een oorspronkelijke bestelling moet eveneens schriftelijk gebeu- ren. Door elke wijziging is de offerte niet langer bindend en houdt de n.v. Distri Pond zich het recht voor de prijswijzigingen éénzijdig door te voeren en aan te rekenen aan de cliënt die hiermee akkoord gaat.

 5. Na schriftelijke bevestiging van de bestelling is deze bindend voor de cliënt. Indien deze hierna afziet van de verkoop blijft hij ertoe gehouden de gehele prijs, verhoogd met alle kosten, volledig te betalen.

 6. De leveringstermijn is niet bindend en is slechts indicatief.

 7. Verzendingen reizen steeds voor risico en rekening van de cliënt.

 8. Betalingen geschieden steeds contant, en uiterlijk binnen de 30 dagen na fac- tuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 %.
  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum niet werd betaald, het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitaire en onherroepelijk bedring, zal verhoogd worden met 10 %, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek niet kan ge- wijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan € 50 bedragen.

 9. De n.v. Distri Pond behoudt zich het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de door haar verkochte goederen voor tot betaling van de volledige koopsom. Bij niet- betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan de n.v. Distri Pond de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling komen terughalen bij de cliënt. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal de ontvanger der goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden.

 10. Retour genomen goederen worden gecrediteerd aan 75% van hun gefactureer- de waarde indien deze zich in de originele staat in verpakking bevinden.

 11. Alleen de zaakvoerder van de n.v. Distri Pond kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden.

 12. Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van de n.v. Distri Pond, te gebeuren en dit binnen de 3 dagen na levering van de goederen of diensten. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden. Facturen dienen binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven gericht aan de maatschap- pelijke zetel van de n.v. Distri Pond, geprotesteerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden.

 13. Eventueel verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt enkel voor de onderdelen, niet op de arbeidsuren en op de verplaatsingen.

 14. De aansprakelijkheid van de n.v. Distri Pond blijft in ieder geval beperkt tot € 12.500,-.

 15. Indien één of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid van de andere clausules in die onverminderd blijven gelden.
  Indien één of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toege- past gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

 16. Klachten dienen steeds schriftelijk en aangetekend binnen 3 dagen, na levering van de goederen of diensten, aan de maatschappelijke zetel van de n.v. Distri Pond te worden gericht en dit op straffe van verval van recht. Facturen dienen aangetekend geprotesteerd te worden binnen 5 dagen na datum van de factuur, eveneens op straffe van verval van recht.

 17. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de ver- koopsvoorwaarden, zo deze als de bijzondere.

 18. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Turnhout.

 19. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk met wederzijds akkoord te gebeuren.

 20. N.v. Distri Pond behoudt zich het recht voor om het principe van schuldverge- lijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. B.W. in te roepen wanneer Distri Pond en haar medecontractant elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn, teniet gaan ten belope van hun wederkerig bedrag. Enkel het alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden.

 21. Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is Distri Pond toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de even- tuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de profes- sionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afge- sloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan Distri Pond de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.